ค้นองค์กร/หน่วยงาน
จังหวัด ผู้เข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัวปี 2555 ครั้งที่
1.กำแพงเพชร
2.เชียงราย
3.เชียงใหม่
4.ตาก
5.นครสวรรค์
6.น่าน
7.พะเยา
8.พิจิตร
9.พิษณุโลก
10. เพชรบูรณ์
11.แพร่
12.แม่ฮ่องสอน
13.ลำปาง
14.สุโขทัย
15.อุตรดิตถ์
16.อุทัยธานี
.ชื่อองค์กร/หน่วยงาน จังหวัด/เขตกรุงเทพฯ กิจกรรมโครงการ งบประมาณ ผู้อบรม
1.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอคลองขลุง กำแพงเพชร การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรีเพื่อความมั่นคงในชีวิต ร่างกาย และสุขภาวะ 14200 103
2.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพรานกระต่าย กำแพงเพชร เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรสตรีของ อ.พรานกระต่าย ด้านการบริหารจัดการชุมชน 11000 116
3.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอโกสัมพีนคร กำแพงเพชร การอบรมเพิ่มศักยภาพแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ 12420 86
4.ฌาปนกิจแม่บ้านตำบลคลองลาน กำแพงเพชร ทบทวนบทบาทหน้าที่ของครอบครัว 10000 65
5.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบึงสามัคคี กำแพงเพชร เสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมขององค์กรสตรีในการพัฒนาสังคม 10000 45
6.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอลานกระบือ กำแพงเพชร อบรมผู้นำสตรีเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10000 86
7.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรสตรีในการบริหารจัดการชุมชน 12630 80
8.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสระแก้ว กำแพงเพชร การเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสตรีและครอบครัว 10000 80
9.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล กำแพงเพชร การเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสตรีและครอบครัว 10000 80
10.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอนาบ่อคำ กำแพงเพชร ฝึกอบรมบุคลิกภาพและการสร้างภาวะผู้นำ 9750 65
11.คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย เชียงราย ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว 90000 3600
12.กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอเทิง เชียงราย ชินนสาสมาธิ 20000 120
13.กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่ เสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมเครือข่ายสตรีอำเภอ แม่แจ่ม 30000 160
14.กลุ่มเพียงพอดี เชียงใหม่ ศูนย์เพื่อนเพียงพอดี 100000 160
15.กลุ่มสตรีตำบลป่ามะม่วง ตาก เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายสตรี 10000 45
16.กลุ่มสตรีรวมใจบ้านทุ่ง ตาก พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีด้านการเมืองการปกครอง 10000 50
17.กลุ่มสตรีอำเภอเมืองตาก ตาก พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีอำเภอเมืองตาก 10000 50
18.กลุ่มสตรีอำเภอสามเงา ตาก พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีอำเภอและตำบลสามเงา 10000 130
19.กลุ่มสตรีอำเภออุ้มผาง ตาก ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออุ้มผาง 10000 120
20.กลุ่มสตรีอำเภอท่าสองยาง ตาก พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีระดับอำเภอ 10000 30
21.กลุ่มสตรีตำบลหนองบังใต้ ตาก พัฒนาบทบาทผู้นำในสตรีและครอบครัว 10000 50
22.กลุ่มสตรีอำเภอพบพระ ตาก พัฒนาองค์กรเครือข่ายสตรีอำเภอพบพระ 10000 50
23.กลุ่มสตรีอำเภอวังเจ้า ตาก พัฒนาสตรีเพื่อนำไปสู่การเป็นผู้นำชุมชน 10000 30
24.กลุ่มสตรีอำเภอแม่สอด ตาก ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ แม่สอด 10000 40
25.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอชุมแสง นครสวรรค์ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวเพื่อป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 10000 100
26.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเก้าเลี้ยว นครสวรรค์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเก้าเลี้ยว 10000 80
27.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบรรพตพิสัย นครสวรรค์ เพิ่มศักยภาพองค์กรสตรีอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 10000 125
28.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหนองบัว นครสวรรค์ บริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง 10000 100
29.คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์ สตรีสานสามวัยร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์ 50000 300
30.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอชุมตาบง นครสวรรค์ เพิ่มขีดความสามารถองค์กรให้เข้มแข็ง 10000 100
31.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอโกรกพระ นครสวรรค์ เพิ่มขีดความสามารถองค์กรให้เข้มแข็ง 10000 70
32.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบ่อเกลือ น่าน อบรมให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือคุ้มครองแก่เด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว 10000 78
33.กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอทุ่งช้าง น่าน อบรมส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว 10000 50
34.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเฉลิมพระเกียรติ น่าน ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี 10000 200
35.กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอเวียงสา น่าน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 10000 100
36.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอนาหมื่น น่าน ส่งเสริมการลดความรุนแรงต่อสตรีและบุคคลในครอบครัว 10000 100
37.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเชียงกลาง น่าน การอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี 20000 120
38.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเชียงกลาง น่าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองท้องถิ่น 10000 120
39.คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดน่าน น่าน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องความเสมอภาคหญิงชาย 30000 100
40.กลุ่มสตรีอำเภอเมืองพิจิตร พิจิตร กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สตรีเรื่องยาเสพติด 10000 200
41.กลุ่มสตรีตำบลแหลมรัง พิจิตร อบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างภาวะผู้นำแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 10000 420
42.สภาองค์กรชุมชนตำบลโพทะเล พิจิตร การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาสังคม 10000 60
43.กลุ่มสตรี หมู่ที่ 3 ตำบลหอไกร พิจิตร การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว 10000 50
44.กลุ่มสตรีตำบลคลองคูณ พิจิตร ป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 10000 50
45.กลุ่มสตรีบ้านหาดมูลกระบือตำบลไผ่ขวาง พิจิตร รณรงค์ปรับเปลี่ยนเจตคติในเรื่องความเสมอภาคหญิงชายไปสู่สังคมชุมชนและครอบครัว 10000 30
46.เทศบาลตำบลวังทรายพูน พิจิตร การให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวกับสตรีและครอบครัว 10000 100
47.คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบลป่ามะคาบ พิจิตร เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็ง 10000 126
48.กลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลหัวดงคณะกรรมการสตรีเทศบาลตำบลหัวดง พิจิตร กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์/ค่ายครอบครัว 10000 100
49.กลุ่มจักสานหวายไม้ไผ่ ตำบลไทรโรงโขน พิจิตร จักสานไม้ไผ่ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 10000 80
50.กลุ่มสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์หมู่ 3 วัดหงษ์รีแปรรูปผลิตภัณฑ์ พิจิตร วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมปอเฮ 10000 50
51.มูลนิธิบ้านร่มพระคุณ (องค์กรสาธารณประโยชน์) พิษณุโลก พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี 10000 22
52.ชมรมสตรีอาสาพัฒนาเมือง เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกระบวนการชุมชน 16800 50
53.ชมรมสตรีศรีสองแคว พิษณุโลก พัฒนาเครือข่ายสตรีเพื่อเสริมสร้างบทบาทสตรีและความเข้มแข็งของชุมชน 15400 80
54.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอชาติตระการ พิษณุโลก ส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาบทบาทสตรีและสถาบันครอบครัว 12300 150
55.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพรหมพิราม พิษณุโลก พัฒนาความเข้มแข็งของคณะกรรมการพัฒนาสตรี 15000 100
56.ชมรมสตรีอำเภอวังทอง (คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอวังทอง) พิษณุโลก พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีให้มีความเข้มแข็ง 10500 150
57.กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอบางกระทุ่ม พิษณุโลก การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างภาวะผู้นำแก่สตรี 10000 86
58.กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอเนินมะปราง พิษณุโลก การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างภาวะผู้นำแก่สตรี 10000 77
59.คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปี 2555 50000 120
60.เครือข่ายพัฒนาสตรีอำเภอหล่มเก่า เพชรบูรณ์ พัฒนาศักยภาพสตรีและอบรมการเขียนโครงการ 20000 97
61.คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลเพชรละคร เพชรบูรณ์ อบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลเพชรละคร 20000 70
62.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหล่มสัก เพชรบูรณ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและการ ติดเชื้อเอดส์ 20000 200
63.ชมรมสตรีอาสาพัฒนาอำเภอเด่นชัย แพร่ อบรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี อ.เด่นชัย 15000 100
64.ชมรมพัฒนาสตรีอำเภอสูงเม่น แพร่ เสวนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 10000 220
65.ชมรมสตรีอำเภอร้องกวาง แพร่ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรสตรี 15000 200
66.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอลอง แพร่ พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีและสถาบันครอบครัวอำเภอลอง 10000 90
67.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอวังชิ้น แพร่ อบรมฟื้นฟูประสิทธิภาพสตรี 10000 120
68.ชมรมสตรีอำเภอเมืองแพร่ แพร่ อบรมเพิ่มพูนศักยภาพบทบาทหน้าที่องค์กรสตรีระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอเมืองแพร่ 15000 200
69.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสอง แพร่ สตรีอาสาพัฒนาเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันพระ 10000 112
70.ชมรมพัฒนาสตรีอำเภอหนองม่วงไข่ แพร่ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี 15000 220
71.สมาคมสตรีศรีงำเมือง พะเยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ/ครัวโลก 10000 50
72.กพสอ.จุน เชียงม่วน ดอกคำใต้ พะเยา พัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 30000 120
73.กพสอ.เมือง แม่ใจ ภูกามยาว พะเยา พัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 30000 120
74.กพสอ.ปง ภูซาง เชียงคำ พะเยา พัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง 30000 115
75.คณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอขุนยาม แม่ฮ่องสอน ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี 10000 60
76.คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 10000 20
77.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอปาย แม่ฮ่องสอน ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปาย จ.มส. 10000 50
78.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสบเมย แม่ฮ่องสอน การพัฒนาองค์กรสตรี 10000 58
79.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมือง 10000 30
80.กลุ่มสตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน พัฒนาศักยภาพสตรี ปี ๒๕๕๕ 10000 30
81.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว 10000 80
82.กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านม่วงสร้อย แม่ฮ่องสอน พัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว 10000 60
83.กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหมอแปง แม่ฮ่องสอน อบรมสตรียุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด 10000 60
84.กลุ่มเครือข่ายสตรีชาติพันธุ์ตำบลแม่เงา แม่ฮ่องสอน การอบรมรณรงค์และส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น 10000 30
85.กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่ทะ ลำปาง เพิ่มศักยภาพองค์กรสตรี 8000 50
86.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองลำปาง ลำปาง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและการ ติดเชื้อเอดส์ 8000 50
87.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสบปราบ ลำปาง รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี เด็ก และเยาวชน 8000 60
88.กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอห้างฉัตร ลำปาง สร้างเครือข่าย เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อสตรี เด็ก เยาวชน 8000 50
89.ชมรมกลุ่มแม่บ้านอำเภอแจ้ห่ม ลำปาง อบรมการเขียนโครงการแก่ผู้นำสตรีอำเภอแจ้ห่ม 8000 64
90.กองทุนพัฒนาสตรีอำเภอเกาะคา ลำปาง พัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอเกาะคา 8000 60
91.กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอเสริมงาม ลำปาง ฝึกเพิ่มทักษะการพูดในที่ชุมชนสตรีเสริมงาม 8000 50
92.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่พริก ลำปาง โครงการที่กลุ่มสตรียื่นขอรับการสนับสนุน 8000 50
93.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภองาว ลำปาง ส่งเสริมสร้างผู้นำสตรีมีครอบครัวแข็งแรง 8000 50
94.กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอวังเหนือ ลำปาง อบรมการเขียนโครงการแก่ผู้นำสตรี 8000 50
95.กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอเถิน ลำปาง ครอบครัวสตรีไทยใส่ใจสุขภาพ 8000 50
96.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองปาน ลำปาง ครอบครัวสัมพันธ์ 7000 50
97.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า ลำปาง ส่งเสริมบทบาทหญิงชายในครอบครัว 7000 80
98.กองทุนกลุ่มสตรีตำบลหัวเมือง ลำปาง อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อพิทักษ์สิทธิของสตรี 8000 60
99.คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลำพูน ลำพูน พัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดลำพูน 100000 190
100.กลุ่มสตรีตำบลดงคู่ สุโขทัย พัฒนาศักยภาพสตรี (ด้านการบริหารจัดการ) 10000 50
101.ชมรมสตรีอำเภอเมือง สุโขทัย ส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวเห็นควรสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี การปรับตัวตามวัย 10000 45
102.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบ้านด่านลานหอย สุโขทัย อบรมเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารองค์กรและเครือข่าย แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล 10000 82
103.กลุ่มสตรีอำเภอศรีสำโรง สุโขทัย พัฒนาภาวะผู้นำสตรีศรีสำโรง 10000 50
104.กลุ่มสตรีอำเภอคีรีมาศ สุโขทัย อบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลสามพวง ประจำปี 2555 10000 50
105.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอกงไกรลาศ สุโขทัย พัฒนาภาวะผู้นำสตรีกงไกรลาศ 13000 109
106.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสวรรคโลก สุโขทัย เสริมสร้างบทบาทหญิงชายในครอบครัว 12000 52
107.กลุ่มสตรีอำเภอศรีนคร สุโขทัย พัฒนาภาวะผู้นำสตรีศรีนคร 10000 50
108.สตรีอำเภอทุ่งเสลียม สุโขทัย ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ทุ่งเสลี่ยม 15000 59
109.คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี อบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างภาวะผู้นำ 100000 160
110.องค์กรพัฒนาสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ เพิ่มศักยภาพผู้นำสตรีด้านการวางแผนประสานความช่วยเหลือ สตรี เด็ก/เยาวชน และผู้สูงอายุ ที่ประสบสาธารณภัย 100000 150